Gedragsregels en vertrouwenspersonen

Spirit Volleybal staat voor een veilig sportklimaat, waarin iedereen met plezier sport, training geeft, coacht of kijkt. Grensoverschrijdend gedrag hoort niet thuis in een goed en stimulerend sportklimaat. Uit cijfers van het Vertrouwenspunt Sport van het NOC*NSF blijkt echter dat grensoverschrijdend gedrag een realiteit is die nog veel te vaak voorkomt.

Een veilig sportklimaat ontstaat er wanneer er duidelijkheid is over wát een veilig sportklimaat is, en hoe deze wordt gehandhaafd. Spirit heeft daarom gedragsregels (zie bijlage 1) opgesteld, waarvan wij verwachten dat iedereen ze naleeft. Ook is er een aannamebeleid (zie bijlage 2) voor (nieuwe) vrijwilligers en zijn er twee vertrouwenscontactpersonen aangesteld. Door de gedragsregels en ons aannamebeleid zijn de verwachtingen naar een ieder duidelijk en kunnen leden en toeschouwers hierop aangesproken worden.

Helaas is een veilig sportklimaat niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Het kan zijn dat door verschillende redenen een lid zich niet veilig voelt binnen de vereniging. Wanneer dit zo is, zijn er verschillende mogelijkheden om hiermee om te gaan. Wij hopen echter dat je contact op wilt nemen met één van de vertrouwenscontactpersonen. Zij kunnen jou helpen met het zoeken naar een passende vervolgstap voor de situatie.

Grensoverschrijdend gedrag

overdegrensMet grensoverschrijdend gedrag bedoelen we omgangsvormen die door de persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren. In het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, sociaal onveilige of kwetsende situatie wordt gecreëerd. Helaas komt dit ook voor binnen de volleybalsport. Het gaat hierbij om elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin, die:

 • door de persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren;
 • als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten;
 • plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen van de sport waar de spelregels / reglementen niet in voorzien.

Wanneer we het hebben over grensoverschrijdend gedrag is de ervaring van de sporter leidend. Dit wil zeggen dat wij, wanneer een sporter zegt ongewenst gedrag te ervaren, dit uiterst serieus nemen. Globaal gezien onderscheiden we de volgende gedragingen als grensoverschrijdend gedrag:

 1. Seksuele intimidatie;
 2. Pesten;
 3. Bedreigen;
 4. Discriminatie;
 5. Mishandeling;
 6. Belediging.

Seksuele intimidatie

Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd. Onder seksuele intimidatie, zoals vermeld in lid 1, zijn mede begrepen de in de artikelen 239 t/m 250 (Titel XIV: Misdrijven tegen de zeden) van het Wetboek van Strafrecht strafbaar gestelde feiten. (bron: blauwdruk SI) .

Pesten

Pesten betreft alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel/herhalend karakter waarbij één of meer personen proberen een andere persoon fysiek, verbaal of psychologisch schade toe te brengen, waarbij de andere persoon zich niet kan verdedigen tegen dit gedrag. Relatief nieuwe manier van pesten is het digitaal pesten.

Bedreigen

Pesten, discriminatie en/of belediging wordt bedreigen wanneer de andere persoon er bang van wordt en het een gevoel van onveiligheid veroorzaakt. In tegenstelling tot pesten is bedreiging wél strafbaar. Aan bedreiging hoeft niet altijd stelselmatig pesten, discriminatie of belediging vooraf te gaan. (bron: NJI, kindertelefoon & meldknop.nl, arboportaal.nl)

Discriminatie

Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die er niet toe doen in een situatie. Er zijn 11 gronden van discriminatie: leeftijd, seksuele gerichtheid, godsdienst en levensovertuiging, etniciteit, geslacht (gender), nationaliteit, handicap of chronische ziekte, politieke overtuiging, burgerlijke staat, soort contract, arbeidsduur. (bron: www.discriminatie.nl, movisie)

Mishandeling

Mishandeling is het buiten de spel- en/of wedstrijdsituatie gebruiken van niet functioneel fysiek of psychisch geweld (zoals mishandeling, slaan van, trappen van, het geven van een kniestoot, het toedienen van een kopstoot, het geven van een elleboogstoot, etc.) dan wel het zeer ernstig bedreigen met concreet fysiek en psychisch gewelddadig handelen. (bron: KNVB, arboportaal)

Belediging

Belediging kan verbaal, via gezichtsuitdrukking of met gebaren plaatsvinden (bedoeld & onbedoeld). Het wordt ernstige belediging als het gaat om het opzettelijk aanranden van iemands eer of goede naam, op beledigende wijze, onafhankelijk van de juistheid van de betichting. Belediging van een ambtenaar in functie is strafbaar en ook als het slachtoffer een klacht indient. (bron: op basis van juridisch woordenboek, wiki)

Bijzondere aandachtspunten

Machtsverschillen

Vooral in verhoudingen met machtsverschillen kan seksuele intimidatie voorkomen. Bij Spirit zijn er machtsverschillen door bijvoorbeeld leeftijd (volwassene tegenover kind), positie (trainer tegenover sporter), verstandelijk vermogen (trainer tegenover sporter met een verstandelijke beperking) of getal (groep tegenover kind/individu). Daarom besteden wij extra aandacht aan het maken van afspraken over hoe mensen in dergelijke gevallen met elkaar omgaan. De vertrouwensrelatie tussen trainer/coach en sporters is de basis voor een goede sportprestatie, maar maakt de sporter ook kwetsbaar en afhankelijk. Natuurlijk geldt dit voor alle vertrouwensrelaties binnen Spirit.

Homoseksuele sporters

Een andere kwetsbare groep wordt gevormd door homoseksuele sporters en trainers. Tegen hen worden seksueel intimiderende opmerkingen of gedragingen vaak niet alleen als machtsmiddel, maar ook als discriminatiemiddel gebruikt.

Jonge sporters

Jonge sporters herkennen seksueel gedrag niet snel als misbruik en hebben veel minder mogelijkheden tot verweer dan volwassenen. Zij kennen ook vaak hun eigen grenzen niet goed of weten die niet aan de ander duidelijk te maken.

Ambitieuze en talentvolle sporters

Als een sporter ambitieus is en talenten heeft die binnen Spirit worden herkend, is de afhankelijkheid van een trainer of coach nog sterker dan gewoonlijk het geval is. Het stellen van eigen grenzen is dan nog lastiger omdat er meer op het spel staat en dus meer te verliezen valt.

Vrouwelijke sporters

Vrouwen zijn vaker dan mannen het slachtoffer van seksuele intimidatie, vooral als zij in de betreffende tak van sport veruit in de minderheid zijn.

Verstandelijk beperkte sporters

Sporters met een verstandelijke beperking lopen een groter risico om slachtoffer van seksueel misbruik te worden. Het machtsverschil tussen bijvoorbeeld een trainer en sporter met een verstandelijke beperking kan in sommige gevallen dermate grote zijn dat de drempel naar ongewenste intimiteiten een kleine stap is.

Vertrouwenscontactpersonen

Wat is een vertrouwenscontactpersoon?

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportvereniging of sportbond het eerste aanspreekpunt als het gaat om grensoverschrijdend gedrag. Voor Spirit zijn dit dus twee personen waarbij je terecht kunt voor vragen of een luisterend oor en advies over eventuele vervolgstappen. VCP’ers fungeren als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. De VCP’er is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om verdere hulp te krijgen.

Naast de vertrouwenscontactpersoon binnen de vereniging zijn er vanuit het NOC*NSF ook vertrouwenspersonen die benadert kunnen worden. Dit zijn personen die ook eerste opvang doen, maar ook echt begeleiding kunnen bieden, zowel procedureel als inhoudelijk adviserend. Zowel aan slachtoffer, als aan beschuldigde als aan het verenigingsbestuur.
Zeker bij de zwaardere incidenten is de hulp van een vertrouwenspersoon inschakelen – al dan niet via de vertrouwenscontactpersoon - zeer wenselijk. Zij zijn bereikbaar via het Vertrouwenspunt Sport.

De VCP’ers dragen zorg voor de eerste opvang van betrokkenen (slachtoffers, ouders van minderjarige slachtoffers, beschuldigde, bestuur en eventueel de bond) bij een incident binnen de vereniging. De aanstelling van de vertrouwenspersonen is een aanvulling op de gedragsregels die wij binnen de vereniging hanteren en die op onze site te vinden zijn.

Taken en bevoegdheden

 • Een luisterend oor bieden in geval er sprake is van ongewenst gedrag maar verdere actie niet gewenst is;
 • Het in behandeling nemen van problemen van leden van Volleybalvereniging Spirit met betrekking tot ongewenst gedrag. Hieronder wordt verstaan: het bieden van ondersteuning, begeleiding en advisering om het probleem bespreekbaar en hanteerbaar te maken en doorverwijzen voor eventuele vervolgstappen. Dit alles uitsluitend met instemming van de betrokkene;
 • Meldplicht naar de contactpersoon binnen het bestuur, al dan niet anoniem, middels een registratieformulier;
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur van Volleybalvereniging Spirit ten aanzien van het beleid op het terrein van ongewenst gedrag en het voorkomen hiervan. De vertrouwenscontactpersonen zijn verantwoording schuldig aan de contactpersoon binnen het bestuur. De contactpersoon binnen het bestuur is de secretaris.
 • Naamsbekendheid krijgen binnen de vereniging;
 • Waar mogelijk preventief te werk gaan. Bij signalering van mogelijke problemen op het gebied van ongewenst gedrag, wordt dit besproken met het bestuur;
 • Vragen beantwoorden, doorverwijzen, adviseren over al dan niet overschrijden van grenzen;
 • Eventueel doorverwijzen naar de poule van vertrouwenspersonen en adviseurs van de NOC*NSF.

Vertrouwelijkheid

 • De vertrouwenscontactpersonen gaan een vertrouwensrelatie aan met het slachtoffer of andere personen die een beroep op hen doen of tot wie zij zich richt. Daarom beloven de vertrouwenscontactpersonen vertrouwelijk om te gaan met alle informatie die verstrekt wordt binnen het gesprek;
 • De vertrouwenscontactpersonen zorgen ervoor dat de documentatie en archivering geschiedt in overeenstemming met het vertrouwelijke karakter ervan. Dit geldt ook voor de werkaantekeningen die de vertrouwenspersoon voor zichzelf maakt;
 • Een vertrouwenscontactpersoon is verplicht een melding te maken bij het bestuur, al dan niet anoniem, in overeenstemming met de betrokkene. Binnen het bestuur zijn vertrouwenskwesties momenteel belegt bij de secretaris;
 • Wanneer het gaat om een strafbaar feit is de vertrouwenscontactpersoon verplicht hier een melding van te maken;
 • Indien een dergelijke situatie zich voordoet, zullen de vertrouwenscontactpersonen hun redenen om de geheimhouding te doorbreken met een ter zake kundige partij bespreken alvorens de geheimhouding te doorbreken
  1. De vertrouwenscontactpersonen brengen de betrokkenen op de hoogte van het voornemen de geheimhouding te doorbreken, alvorens dit werkelijk te doen;
  2. Indien het doorbreken van de geheimhouding dit noodzakelijk maakt, verwijst de vertrouwenspersoon betrokkenen onverwijld naar een andere vertrouwenspersoon en/of instantie.

Werkwijze verwijzing

Het kan zijn dat een andere klachtenregeling zoals gehanteerd door het NOC*NFS meer geschikt is voor de behandeling van de melding/klacht. In dat geval zullen de vertrouwenscontactpersonen dit met de betrokkene bespreken en hem/haar doorverwijzen.

Daarnaast kan in het geval van beschuldiging van strafbare zaken het noodzakelijk zijn om aan te dringen op het doen van aangifte bij de politie. Bij kinderen onder de 12 jaar kan het nodig zijn, al dan niet met instemming van het slachtoffer (zie gedragscode omgaan met vertrouwelijkheid 3) contact op te nemen met de ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers en de politie.
Het is ook mogelijk dat de vertrouwenscontactpersoon met de betrokkene een gesprek voert, waardoor diegene mogelijkheden ziet om zelf tot een oplossing van het probleem te komen.

Contact opnemen

Wanneer je contact met één van ons opneemt, vragen wij dit te doen via de telefoon. Wij begrijpen dat een mail makkelijker is, om het van je af te schrijven. Echter willen wij dan toch nog in gesprek gaan, zodat we ook een adequate manier kunnen reageren en kunnen helpen.

In contact komen met een vertrouwenspersoon van het NOC*NSF?
Bij het NOC*NSF Vertrouwenspunt Sport (0900 - 2025590, € 0,10 per minuut). Het Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid. Of ga naar www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport voor alle informatie.

 Bijlage 1 : Gedragscode Spirit Volleybal

Opgemaakt naar de modelgedragscode (vrijwillige) medewerkers (www.inveiligehanden.nl)

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) begeleiders, (hulp)trainers, coaches en (minderjarige) leden/deelnemers aan de activiteiten van de vereniging zijn niet eenduidig. Er zijn bijvoorbeeld leden die aanraking waarderen en leden die het helemaal niet prettig vinden om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle leden en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor leden en kinderen in het bijzonder is nabijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien.

Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen minderjarigen en (jong)volwassen (vrijwillige) begeleiders, (hulp)trainers, coaches, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!
Ook ongewenste seksuele handelingen en contacten tussen volwassen leden, (vrijwillige) begeleiders, (hulp)trainers, coaches, die bij ons komen, is absoluut ontoelaatbaar zijn!
Daarnaast zijn andere vormen van grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging niet toelaatbaar. Het betreft naast (seksuele) intimidatie: pesten, bedreigen, discriminatie, mishandeling en belediging.

Daarom hebben wij als vereniging voor al onze leden, (vrijwillige) begeleiders, (hulp)trainers, coaches een gedragscode opgesteld. De gedragscode voor leden (vrijwillige) begeleiders, (hulp)trainers, coaches bestaat uit twee delen: (A) regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor (minderjarige) leden én vrijwilligers en (B) de omschrijving van grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat wordt gevoerd.

Wanneer je bij ons in de vereniging een vrijwilligerstaak uitoefent vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

Het derde onderdeel (C) is een opgave van de algemene gedragsregels die voor alle leden en bezoekers (supporters, tegenstanders e.d.) van de vereniging gelden.

A. De gedragsregels voor (vrijwillige) begeleiders, (hulp)trainers & coaches

(vrijwillige) begeleiders, (hulp)trainers en coaches worden hierna aangeduid als 'begeleider'.

Onderstaande regels laten de regels in Reglement Ongewenst Gedrag van de NeVoBo onverlet.

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen leden zich veilig en gerespec­teerd voelen;
 2. De begeleider onthoudt zich ervan leden te bejegenen op een wijze die hen in zijn waardigheid aantast;
 3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is c.q. van volwassen leden dan dat deze leden toelaten;
 4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, -contacten en –relaties tussen begeleider en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag;
 5. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van volwassen leden. Alle seksuele handelingen, -contacten en –relaties tussen begeleider en volwassen leden die niet door beide personen gewenst zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag;
 6. De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwach­ting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden;
 7. De begeleider zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer, sanitair of slaapzaal;
 8. De begeleider heeft de plicht leden naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door ieder­een die bij leden en minderjarige in het bijzonder is betrokken, wordt nageleefd;
 9. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het be­stuur aangewezen personen;
 10. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn;
 11. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde ge­dragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

B. Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag (met minderjarigen) en sanctiebeleid

Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: omgangsvormen die door de persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren. In het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, sociaal onveilige of kwetsende situatie wordt gecreëerd. Het gaat hierbij om elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non-verbale, opzettelijk of onopzettelijk, digitale of fysieke zin, die:

 • door de persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren en/of;
 • als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten en/of;
 • plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen van de sport waar de spelregels / reglementen niet in voorzien en/of;
 • plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding en/of;
 • andere handelin­gen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Wanneer we het hebben over grensoverschrijdend gedrag is de ervaring van het lid leidend. Dit wil zeggen dat wij, wanneer een lid zegt ongewenst gedrag te ervaren, dit uiterst serieus nemen. Globaal gezien onderscheiden we de volgende gedragingen als grensoverschrijdend gedrag:

 • Seksuele intimidatie
 • Pesten
 • Bedreiging
 • Discriminatie
 • Mishandeling
 • Belediging

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder grensoverschrijdend gedrag, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaats­vinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten als lid en/of van vrijwilligerswerk en doorgeven van de melding c.q. klacht conform het Reglement Ongewenst Gedrag van de NeVoBo. Gedragingen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Deze gedragscode is op 31 januari 2018 vastgesteld door het bestuur van Spirit Volleybal en op 7 juli 2018 als onderdeel van het huishoudelijk reglement ter vaststelling voorgelegd aan de algemene ledenvergadering van Spirt Volleybal.

[Ondertekening vrijwilliger] [Ondertekening Bestuur Spirit Volleybal]

De gedragsregels voor alle leden en bezoekers van de vereniging

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is, discrimineer niet en sluit niemand buiten;
 2. Ik gedraag mij sportief;
 3. Ik ben zuinig op de materialen van de vereniging en de sportaccommodatie;
 4. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft, val de ander niet lastig en berokken hem/haar geen schade;
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn (machts)positie;
 6. Ik doe niet mee aan pesten, schelden, uitlachen of roddelen;
 7. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee;
 8. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan;
 9. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht;
 10. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijke leven of uiterlijk;
 11. Ik ben een voorbeeld voor andere leden, begeleiders en/of bezoekers;
 12. Alleen de trainer/coach geeft tijdens wedstrijden aanwijzingen aan het team, omstanders supporteren op positieve wijze;
 13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp;
 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

Leden en/of bezoekers kan door het bestuur voor korte of lange tijd worden uitgesloten van de toegang tot verenigingsactiviteiten. Het bestuur zal alvorens tot uitsluiting over te gaan, hoor en wederhoor toepassen.

 Bijlage 2 : Aannamebeleid (nieuwe) vrijwilligers

Aanleiding voor het aanname beleid zijn de acties die de vereniging ingang heeft gezet om een zogenaamd ‘veilig sportklimaat’ te creëren voor haar leden en in het bijzonder jeugdleden.
Onderstaande uitgangspunten voor het aannemen van vrijwilligers zijn er op gericht om ongewenst gedrag binnen de vereniging te voorkomen.

Verklaring omtrent gedrag en gedragscode

Alle (vrijwillige) begeleiders, (hulp)trainers en coaches van jeugdleden, moeten:
• een passende Verklaring Omtrent Gedrag overleggen en
• de Gedragscode van de vereniging ondertekenen.

Vrijwilligersovereenkomst

Leden (met name trainers) ontvangen een vrijwilligersvergoeding op basis van declaratie.
Om in aanmerking te komen voor de vrijwilligersvergoeding wordt er een vrijwilligersovereenkomst aangegaan tussen de vereniging en de vrijwilliger.

Kritische selectie

Niet iedereen die zich voor een vrijwilligerstaak beschikbaar stelt is geschikt voor de taak. In bepaalde gevallen is het beter om een vrijwilliger voor een bepaalde functie te weigeren.

Referenties

Potentiele vrijwilligers van buiten de vereniging worden om referenties gevraagd.
Deze referenties worden nagetrokken.

Persoonlijke benadering

Met potentiele vrijwilligers wordt in beginsel een gesprek aangegaan. Dit gesprek wordt gevoerd met de vrijwilligers coördinator, commissieleden en/of bestuursleden.
Indien de vrijwilliger in zijn functie in aanraking komt met jeugdleden wordt in het gesprek extra aandacht besteed aan het risico op grensoverschrijdend gedrag. Indien de potentiele vrijwilliger minder geschikt wordt geacht voor het begeleiden van minderjarige wordt dit ook medegedeeld aan de potentiele vrijwilliger.

Concrete afspraken maken

Met de potentiele vrijwilliger worden concrete afspraken gemaakt over de werkzaamheden, beschikbaarheid en andere praktische zaken.

Evaluatie

Met vrijwilligers wordt hun inzet periodiek geëvalueerd. De evaluatie wordt gedaan door de vrijwilligers coördinator, commissieleden en/of bestuursleden.
Indien de vrijwilliger in zijn functie in aanraking komt met jeugdleden wordt tijdens de evaluatie expliciet aandacht besteed aan de gedragscode/ - regels en het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.
Ook wordt geïnventariseerd welke (bij)scholingsbehoefte er is bij de vrijwilliger.

Contactgegevens

Volleybalvereniging Spirit
Rodenborch Hallen
Rietpad 5
Rosmalen

© 2023 Sprit Volleybal Rosmalen. All Rights Reserved.