Lidmaatschap

Volleybalvereniging Spirit telt zo'n 300 leden verdeeld over ca. 30 teams. Om al deze lidmaatschappen in goede banen te leiden is er een huishoudelijk reglement opgesteld (d.d. 12-11-2009), waarin o.a. de rechten en plichten van de leden van Spirit zijn vastgelegd. Ook in de statuten die bij oprichting van de vereniging zijn opgesteld (d.d. 05-01-2005) staan enkele regels m.b.t. het lidmaatschap van Spirit opgenomen.

Contributie

De hoogte van de contributie van Spirit is afhankelijk van een aantal factoren, zoals leeftijd, de competitie waarin een speler uitkomt en of het team waarin je speelt gebruik maakt van een tweede training. Tevens hanteren we vast bedrag aan inschrijfgeld te weten € 25 per aangemeld lid.  De contributiebedragen staan in onderstaande tabel weergegeven:

Groep

Leeftijd

Contributie

Toeslag 2e training

Jeugd

t/m 13 jaar

€ 172,50

€ 50,-

Jeugd

14 t/m 17 jaar

€ 197,50

€ 50,-

Senioren competitie Nevobo

18 jaar en ouder

€ 260,-

€ 90,-

Recreanten competitie

18 jaar en ouder

€ 210,-

N.v.t.

Zitvolleybal

18 jaar en ouder

€ 280,-

N.v.t.

Contributie inning

De contributie zal éénmaal per seizoen geïncasseerd worden. Als hierdoor onverhoopt betalingsproblemen kunnen ontstaan, bijvoorbeeld omdat meerdere leden van een gezin lid van Spirit zijn, neem dan contact op met de Penningmeester Dan wordt samen naar een oplossing gezocht. Betaling van de contributie geschiedt via automatische incasso

Inschrijven

Inschrijven bij Spirit Volleybal kan heel eenvoudig door het drukken van 1 van de onderstaande knoppen. We hanteren een vast bedrag aan inschrijfgeld te weten € 25 per aangemeld lid. Ben je nog geen 18, dan kom je in aanmerking voor de jeugd, en vanaf 18 jaar ga je mee doen met de Senioren.
Als jeugd lid mag je jezelf niet aanmelden, maar moet dit gebeuren door je  ouders/verzorgers.

Proeftrainingen

Voorafgaand aan een eventuele inschrijving bij Spirit Volleybal, bestaat de mogelijkheid om 3x gratis mee te trainen bij het team waar je eventueel zou in gaan schuiven. Na deze trainingen kun je bepalen of je door wilt gaan bij Spirit. Is dit het geval, dan kun je je online aanmelden (zie boven).

Bondsgelden

nevoboElk lid van Spirit wordt ook ingeschreven als lid van de Nederlandse Volleybal Bond (Nevobo), ongeacht of het lid aan de competitie deelneemt. In de Algemene Ledenvergadering van 17 oktober 2007 is besloten de jaarlijkse verhoging van de bondsgelden één op één over te nemen in de contributiegelden. Voorafgaand aan het seizoen wordt in overleg met het betreffende team vastgesteld of dit van toepassing zal zijn. Overige verhogingen worden tijdens de Algemene Ledenvergadering in stemming gebracht.

Opzeggen lidmaatschap

Conform de statuten van Spirit dienen opzeggingen voor het eerstvolgende verenigingsjaar schriftelijk - per post of per e-mail - vóór 1 juni van het lopende verenigingsjaar in bezit te zijn van het secretariaat. Indien een opzegging niet tijdig binnen is, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar. Een verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.

Een afzegging kan worden gedaan door middel van onderstaande knop en het formulier in te vullen.

Rechten en plichten

Zoals bij iedere vereniging geldt ook bij Spirit dat lid worden rechten en ook plichten met zich meebrengt. De rechten zijn duidelijk: leden mogen deelnemen aan de trainingen, wedstrijden (competitiespelers) en andere activiteiten die voor de (groepen) leden worden georganiseerd.
De plichten zijn onder meer het tijdig betalen van de contributie en de afdrachten aan de NeVoBo; maar er zijn meer plichten en ook verantwoordelijkheden zoals:

  • aanwezigheid
  • tijdig afmelden
  • respect voor medespelers en tegenstanders
  • veiligheid

Binnen een vereniging zijn de leden er gezamenlijk voor verantwoordelijk dat de continuiteit van de vereniging gewaarborgd wordt en blijft.

Contactgegevens

Volleybalvereniging Spirit
Rodenborch Hallen
Rietpad 5
Rosmalen

© 2023 Sprit Volleybal Rosmalen. All Rights Reserved.